flag sk Slovak

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie pre zákazníkov a záujemcov týkajúce sa spracovania ich osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Sme nadšení, že ste navštívili naše webové stránky a prejavili záujem o Roto strešné okná s.r.o. a naše služby. Aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne a príjemne, berieme ochranu vašich údajov a nakladania s nimi ako s dôvernými informáciami veľmi vážne.

Týmito pokynmi o ochrane osobných údajov by sme vás chceli informovať o tom, kedy budeme ktoré údaje ukladať a pre aký účel ich použijeme - samozrejme pri dodržaní platných predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

V prípade, že budete mať k nakladaniu s vašimi osobnými údajmi výhrady, môžete sa s dôverou obrátiť na našu  poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, jej kontaktné údaje nájdete nižšie.  

Neustály technický rozvoj, zmeny našich služieb alebo právnych základov, rovnako ako ďalšie dôvody si môžu vyžiadať úpravy v našich pokynoch k ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si preto právo zmeniť kedykoľek toto prehlásenie o ochrane osobných údajov a žiadame Vás, aby ste sa pravidelne informovali o aktuálnom stave. 

Zásadné informácie

Ak nie je v nižšie uvedených oddieloch uvedené inak, nedochádza pri používaní webových stránok zásadne k zhromažďovaniu, spracovaniu ani k používaniu osobných údajov.

Keď vstúpite na naše internetové stránky, zaznamenajú naše webové servery automaticky informácie obecného charakteru. Patrí sem typ webového prehľadávača, používaný operačný systém, názov domény poskytovateľa služby, IP adresa používaného počítača, webové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum a doba trvania návštevy.

Tieto údaje sa nedajú použiť k identifikácii jednotlivých užívateľov. Informácie iba štatisticky vyhodnocujeme a používame výlučne ku zvýšeniu atraktivity, zlepšeniu obsahu a funkciám našich webových stránok.

Pojem osobný údaj

V obecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) sú osobné údaje definované takto:

Všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotyčná osoba"):  identifikovateľná osoba je osoba, ktorú sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať. K tomu môže obzvlášť dôjsť tak, že jej je priradená identifikácia, ako napríklad meno, identifikačné číslo, údaj o mieste, on-line označenie alebo jeden či viac zvláštnych znakov, ktoré predstavujú vyjadrenie fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej totožnosti danej fyzickej osoby,

Právny základ pre zisťovanie a spracovanie osobných údajov

V prípade, že si vyžiadame pre spracovanie osobných údajov váš súhlas, slúži ako právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pri spracovaní vašich osobných údajov pre splnenie zmluvy medzi vami a ROTO střešní okna s.r.o. slúžia ako právny základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Tiež platí pre spracovateľské činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nutné k splneniu právnych povinností, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú, slúži ako právny základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Ak je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo treťou osobou a neprekračuje záujmy, základné práva a slobody dotyčnej osoby vyššie uvedený záujem, tak slúži ako právny základ pre spracovanie čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Vymazanie osobných údajov a doba uloženia

Akonáhle pominie účel, pre ktorý boli údaje uložené, sú osobné údaje dotyčnej osoby vymazané alebo zablokované. Ďalšie ukladanie je možné vtedy, keď tak stanovil európsky alebo národný zákonodarca v iných nariadeniach, zákonoch alebo predpisoch, ktoré sa na správcu vzťahujú. Zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov sa vykoná práve vtedy, keď uplynie niektorá z lehôt pre uloženie stanovených vyššie uvedenými normami, pokiaľ však nie je ďalšie uloženie osobných údajov nutné k uzatvoreniu alebo plneniu zmluvy.

V prípade, že sú údaje spracovávané na základe udeleného súhlasu, budú tieto údaje vymazané po uplynutí doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne v okamihu odvolania udeleného súhlasu.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje získavame len vtedy, keď ich zdieľate sami napr. kvôli prevedeniu zákazky, účasti v ankete, súťažiach o ceny alebo k registrácii pre personalizované služby. Pritom budete informovaní o ďalšom účele spracovania, a pokiaľ to bude nutné, požiadame o Váš súhlas s uložením.

Osobné údaje získané v rámci našich webových stránok sa používajú bez vášho súhlasu iba k prevedeniu zákazky alebo spracovaniu vašich dotazov a pre tieto účely sú prípadne poskytnuté príslušné spoločnosti koncernu. Iba s vašim súhlasom sa používajú v centrálnej databáze zákazníkov a záujemcov spravované spoločnosťou Roto Frank AG a k zlučovaniu v rámci koncernu Roto. Používanie týchto údajov sa obmedzuje na účely reklamy a prieskumu trhu a verejnej mienky a takto ich môžu používať výlučne spoločnosti koncernu Roto v EÚ. Svoj príslušný súhlas môžete s platnosťou dobudúcna kedykoľvek odvolať. 

Vše údaje sú pred prenosom a spracovaním zašifrované, aby boli chránené pred prístupom neoprávnených osôb. Nezabudnite prosím, že nezašifrované e-maily nie sú pri zasielaní zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii.

Vaše údaje nepredávame, neprenajímame a ani neposkytujeme iným než tu spomenutým tretím osobám. Štátnym inštitúciám a úradom poskytujeme osobné údaje iba na základe kogentných národných právnych noriem. Našich spolupracovníkov, agentúry a predajcov sme zaviazali k zachovaniu najprísnejšej dôvernosti.

Kontakt 

Možnosť kontaktovať nás máte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme používať samozrejme výlučne pre účel, pre ktorý nám ich pri naviazaní kontaktu poskytnete.

Pokiaľ sa v našom kontaktom formulári pýtate na skutočnosti, ktoré nie sú pre nadviazanie kontaktu nutné, označili sme ich vždy ako voliteľné. Tieto údaje nám slúžia ku konkretizácii vášho dotazu a k lepšiemu vybaveniu vašej žiadosti. Zdieľanie týchto údajov je výlučne na dobrovoľnej báze a s vaším súhlasom. Pokiaľ sa pritom jedná o uvedenie komunikačných kanálov (napr. e-mailové adresy, telefónneho čísla), dávate tak súhlas s tým, aby sme vás pri odpovedaní dotazu, prípadne pri vybavovaní vašej žiadosti mohli kontaktovať prostredníctvom tohto komunikačného kanálu.

Tento súhlas môžete s platnosťou do budúcna kedykoľvek odvolať. Obráťte sa, prosím, v tejto záležitosti na našu poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, jej kontaktné údaje nájdete nižšie.

Funkcia vyhľadávania partnera

Zadávaním svoho PSČ môžete vyhľadať pre montáž našich strešných okien profesionálneho partnera vo svojej blízkosti. Zadané PSČ ukladáme iba pre účely zobrazenia a neposkytujeme ich tretím osobám. Takisto to platí aj pri vyhľadávaní odborných predajcov vo vašej blízkosti.

Záručná objednávka / pozáručná objednávka / opravná objednávka

Pokiaľ nás kontaktujete so záručnou, pozáručnou alebo opravnou objednávkou, môžu byť vaše údaje zdieľané k spracovaniu jednému z našich externých servisných partnerov. Prenesené dáta použije výhradne k príprave odhadu nákladov podľa potreby a odošle ich na vami poskytnuté kontaktné údaje. K akémukoľvek ďalšiemu prenosu a použitiu údajov nedochádza. Prevod slúži k rýchlemu spracovaniu vašej objednávky.

Objasnenie zákazky cez telefón

Ak nás budete kontaktovať telefonicky kvôli objasneniu zákazky, potrebujeme ako povinný údaj číslo vašej servisnej zákazky.

Zisťovanie stavu zákazky

Stav vašej zákazky môžete zistiť telefonicky na centrále servisu Roto alebo cez e-mail. Údaje slúžia iba k získaniu informácií ohľadom zákazky pre vás.

Dotazník spokojnosti

Po ukončení zákazky vám zašleme dotazník spokojnosti, ktorý je realizovaný cez onlineumfragen.com. Jeho vyplnenie je dobrovoľné. Osobné údaje, ktoré od vás v tejto súvislosti získame, slúžia k optimalizácii nášho servisu. Zatiaľ nie je aplikované - pripravujeme.

Žiadosti o zamestnanie 

V prípade rekacie na niektorú z našich voľných pracovných pozícií, bude vami zaslanými podkladmi nakladané ako s dôvernými informáciami. Vaše údaje budú použité samozrejme výlučne pre spracovanie vašej žiadosti a nebudú poskytované tretím osobám mimo koncern Roto.

V prípade, že ste sa uchádzali o určité miesto a toto pracovné miesto už bolo obsadené alebo vás budeme považovať za vhodného alebo dokonca lepšieho kandidáta na iné miesto, dali by sme radi vašu žiadosť v rámci spoločnosti. Pokiaľ so zdieľaním osobných údajov nesúhlasite, informujte nás o tom, prosím. Vaše osobné údaje budú po ukončení výberového konania okamžite vymazané, prípadene max po 6 mesiacoch, pokiaľ ste nám neposkytli váš súhlas s ďalším uložením vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov ďalším koncernovým spoločnostiam

Vaše osobné údaje sa tretím osobám mimo koncern Roto zásadne neposkytujú, iba vtedy, keď sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť alebo je zdieľanie údajov nevyhnutné pre prevedenie zmluvného vzťahu alebo ste so zdieľaním vašich osobných údajov vyslovene súhlasili. Externí poskytovatelia a partnerské spoločnosti obdržia vaše osobné údaje iba vtedy, keď bude ich zdieľanie potrebné pre vybavenie vášho dopytu. V týchto prípadoch sa však obmedzuje rozsah poskytnutých údajov na úplné minimum. V prípade, že sa naši poskytovatelia služieb dostanú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, zaistíme, že tieto osoby dodržia ustanovenia zákonu o ochrane osobných údajov rovnakým spôsobom. Zoznámte sa, prosím, aj s pokynmi o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov. Za obsah cudzích služieb je zodpovedný príslušný poskytovateľ, v rámci možností však služby s ohľadom na dodržiavanie zákonných požiadaviek overujeme.

Poskytovanie osobných údajov externým poskytovateľom slžieb (povereným spracovateľom)

Vaše údaje poskytneme našim partnerom, pokiaľ pracujú na základe nášho poverenia a podporujú ROTO střešní okna s.r.o. pri poskytovaní ich služieb.

Vaše osobné údaje spracováva poverený poskystovateľ služieb v rámci spracovania z poverenia podľa čl. 28 GDPR.

Vyššie uvedení poskytovatelia služieb však obdržia prístup len k takým osobným informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie príslušnej činnosti. Títo poskytovatelia služieb nesmú vaše osobné údaje nikomu poskytovať a ani ich používať k iným účelom, a už vôbec nie k vlastným komerčným účelom. 

Pre prípad, že sa naši poskytovatelia služieb dostanú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, zaistili sme prijatím právnych, technických a organizačných opatrení a v rámci pravidelných kontrol, že budú títo poskytovatelia rovnako dodržiavať platné predpisy upravujúce ochranu osobných údajov.

Komerčné poskytovanie vašich osobných údajov iným spoločnostiam nevykonávame.

Nástroje pre optimalizáciu webových stránok 

V rámci zaistenia osobných údajov prostredníctvom nástrojov pre optimalizáciu webových stránok sa odvolávame na náš oprávnený záujem podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR v spojení s bodom odôvodnenie č. 47. Podľa neho predstavuje priamy marketing spravidla oprávnený záujem, Vaše záujmy, základné práva a slobody pritom náš marketingový záujem nezdieľa, prípadne sme vám v rámci nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov poskytli rozsiahle informácie o zisťovaní údajov a máte možnosť kedykoľvek využiť tzv. opt-out (cez odkaz alebo nastavením prehliadača). Mimo toho používame iba pseudonymný tracking.

Cookies

Google Analytics 

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, alužbu internetovej analýzy. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok vyhodnocuje spoločnosť Google, ako využívate webové stránky, aby mohla zostavovať hlásenie o aktivitách webových stránok a poskytovať prevádzkovateľovi webových stránok ďalšie služby spojené s využívaním webových stránok a používaním internetu.

Od dohody hamburského zverenca pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií so spoločnosťou Google na základew uznesenia Dusseldorfského kruhu ohľadom úpravy vykonávania analýz k meraniu dopadu pri internetových ponukách tak, aby bol tento proces zlúčiteľný s ochranou osobných údajov, je bezchybné používanie nástroja Google Analytics v súlade s ochranou osobných údajov možné len za určitých podmienok. Tieto podmienky samozrejme dodržujeme. Chceli by sme ale upozorniť na skutočnosť, že na týchto webových stránkach bol nástroj Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bola zaručená anonymná evidencia IP adries (tzv. IP masking). Vašu IP adresu spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestoru pred zaslaním do USA najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prenesená úplná IP adresa a tam skrátená. IP adresa prenášaná vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi ďalšími údajmi spoločnosti Google. Ďalšie informácie k podmienkam používania a ochrane osobných údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html, prípadne na www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics tiež používa tzv. „cookies“. Pomocou cookies vygenerované informácie o tom, ako používate tieto webové stránky, sú spravidla prenášané na server Google v USA a tam uložené. Ukladanie cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; avšak upozorňujeme vás na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne využívať rôzne funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Zdieľanie údajov generovaných súbormi cookie o vašom používaní internetových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosti Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou Browser-Add-on. Zhromažďovanie vašich údajov pri budúcich návštevách týchto webových stránok zabránite kliknutím na tento odkaz (aktivácia opt-out cookie): Deaktivovať Google Analytics.

Google Tag Manager

Z dôvodu transparentnosti vás chceme upozorniť, že používame Google Tag Manager. Nástroj Google Tag Manager sám nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Tag Manager nám uľahčuje zapojenie a správu našich tagov. Tagy sú malé kódy, ktoré slúžia aj na meranie návštevnosti a chovania návštevníkov, záznamov pôsobenia online reklamy a sociálnych kanálov, nastavenie remarketingu a zameranie na cieľové skupiny, rovnako aj na testovanie a optimalizáciu webových stránok. Používame Tag Manager pre služby spoločnosti Google, Google Analytics a GA Audience. Pokiaľ ste vykonali deaktiváciu, Google Tag Manager túto deaktiváciu zohľadní. Ďalšie informácie o nástroji Google Tag Manager nájdete na: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Remarketing ve službe Google Analytics

Naše webové stránky využívajú funkciu remarketingu Google Analytics v spojení s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick medzi zariadeniami. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojenie cieľových skupín vygenerovaných službou remarketing Google Analytics s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick na viacerých zariadeniach. Týmto spôsobom môže byť zobrazená personalizovaná reklama prispôsobená na základe vášho predchádzajúceho používania a surfovania na koncovom zariadení (napr. mobil) vašim záujmom rovnako na inom vašom koncovom zariadení (napr. tablet alebo počítač).

Pokiaľ ste vykonali príslušný súhlas, prepojí Google za týmto účelom priebeh vášho webového prehliadača a aplikáciu s vašim účtom Google. Týmto spôsobom môže byť na každom koncovom zariadení, na ktorom sa prihlásite pomocou vášho účtu Google, umiestnená rovnaká personalizovaná reklama.

Na podporu tejto funkcie zaisťuje Google Analytics overeným ID užívateľom, ktorí sú dočasne prepojení s našimi dátami GoogleAnalytics, aby sa definovali a vytvorili cieľové skupiny pre zobrazovanie reklamy pomocou rôznych zariadení.

Pokiaľ nemáte o remarketing na zaradeniach/targeting dlhodobý záujem, deaktivujte personalizáciu reklamy vo svojom účte Google na tomto odkaze: https://safety.google/intl/de/privacy/ads-and-data/.

Zjednotenie zaistených údajov vo vašom účte Google sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete udeliť, príp. odvolať v spoločnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Pri činnostiach zisťovania údajov, ktoré nie sú vo vašom účte Google združené (napr. pretože nemáte účet Google alebo ste zlučovanie odmietli), sa zakladá zisťovanie osobných údajov na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávnený súhlas vychádza zo skutočnosti, že prevádzkovateľ webových stránok má záujem o anonymizovanú analýzu návštevníkov webu pre reklamné účely.

Ďalšie informácie a ustanovenia ochrany osobných údajov nájdete v prehlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na: www.google.com/policies/technologies/ads/.

Meta

Spoloční správcovia a spracovatelia osobných údajov: Roto Frank DST Vertriebs-GmbH a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland) spoločne zodpovedajú za zhromažďovanie a spracovanie údajov v rámci tohto procesu. Kvôli spoločnej zodpovednosti sme so spoločnosťou Facebook uzavreli príslušnú dohodu, ktorú nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sú v nej stanovené príslušné oblasti zodpovednosti pre plnenie povinností podľa GDPR s ohľadom na spoločnú zodpovednosť. Kontaktné údaje a údaje poverenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy.

a) Sledovanie konverzií pomocou kódu Pixel od Facebooku
V rámci našej internetovej prezentácie využívame kód Pixel od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). S jeho pomocou môžeme sledovať akcie užívateľov po tom, čo videli reklamu na Facebooku alebo na ňu klikli. Týmto spôsobom môžeme zistiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Takto zaznamenané údaje pre nás nie sú osobné, to znamená, že nevidíme osobné údaje jednotlivých užívateľov, slúžia iba marketingovému účelu. Tieto údaje však Facebook ukladá a spracováva, o čom Vás týmto na základe našich znalostí informujeme. Facebook dokáže spojiť tieto údaje s Vašim facebookovým účtom a použiť ich na vlastné reklamné účely za dodržania Zásad ochrany osobných údajov www.facebook.com/about/privacy/. Využitie kódu Pixel od Facebooku prebieha iba s Vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

b) Facebook Ads
Cez Facebook využívame nástroje na reklamu tzv. „Facebook Ads“, aby sme Vás upozornili na naše produkty a služby. Pri tom sa Facebookom vopred definovanej skupine užívateľov na portáli prehráva reklama. Nezískavame tým prístup k osobným údajom danej skupiny užívateľov. Kliknutím na náš inzerát budete presmerovaný na naše webové stránky, kde s nami môžete komunikovať pomocou kontaktného formulára. Pokiaľ zadáte do kontaktného formulára osobné údaje, vyžiadame si Váš súhlas so spracovaním týchto údajov, aby sme Vás mohli osloviť s reklamou.

c) Facebook Custom Audiences
Na webových stránkach používame v rámci online reklamy orientovanej na užívateľa aj produkt Custom Audiences od spoločnosti Facebook. V zásade dochádza k vytvoreniu jednostranného a neosobného kontrolného súčtu (hašovacia hodnota) Vašich užívateľských dát, ktorý je odovzdávaný spoločnosti Facebook za účelom analýzy a marketingovými účelmi. Pri tom sa nastaví súbor cookie Facebooku. Evidujú sa v ňom informácie o Vašich aktivitách na webových stránkach (napr. správanie pri surfovaní, navštívené podstránky atď.). Kvôli geografickému nastaveniu reklamy sa uloží a použije Vaša IP adresa. Spracovateľom a správcom týchto údajov je spoločnosť Facebook. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovaných údajov rovnako ako informácie o nastavení súkromia nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Využitie Facebook Custom Audiences prebieha iba s Vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

d) Facebook CAPI
Na našich webových stránkach používame Facebook Conversion API (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Ďalšie informácie nájdete tu https://www.facebook.com/about/privacy. Pri použití serverového nástroja na sledovanie udalostí sa spracovávajú osobné údaje návštevníkov vo forme užívateľských dát (navštívené webové stránky, záujem o obsah, doba prístupu a pod.), metadáta a komunikačné dáta (informácie o zariadení, IP adresy a pod.) a údaje o polohe ( údaje o geografickej polohe zariadenia alebo osoby). Facebook Conversion API je dátové rozhranie, cez ktoré sa spoločnosti Facebook odovzdávajú za účelom vyhodnotenia osobné údaje o správaní užívateľov na webovej stránke. Vďaka tomu je možné zobrazovať reklamné oznámenia, ktoré zodpovedajú správaniu užívateľa. Spracovateľom a správcom týchto osobných údajov je spoločnosť Roto Frank DST Vertriebs-GmbH. Využitie Facebook Conversion API prebieha iba s Vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Google reCaptcha

Pre zabezpečenie nášho kotaktného formuláru pred nežiadúcou manipuláciou používame službu reCaptcha spoločnosti Google Inc.

Táto služba umožňuje rozlíšiť, či údaje uviedol človek alebo či išlo o zneužitie, keď údaj bol zadaný automaticky. Za týmto účelom sú vaša IP adresa a príd. ďalšie údaje požadované spoločnosťou Google Inc. pre službu reCaptcha zaslané spoločnosti Google Inc. Na tieto údaje sa vzťahujú rozlišné ustanovenia ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. Tieto ustanovenia nájdete na: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Záložky sociálnych sietí

Do našich webových stránok sme integrovali tzv. záložky pre zdieľanie sociálnych sietí (Facebook, YouTube, Twitter, Xing). Bookmarky sociálnych sietí sú internetové záložky, s ktorými môžu užívatelia týchto služieb zhromažďovať odkazy a novinky. Tieto záložky sú na našich webových stránkach umiestnené iba ako odkaz na odpovedajúce služby. Na stránky daného poskytovateľa budete presmerovaní po kliknutí na grafický prvok siete, tzn. že potom získa poskytovateľ služby informácie o užívateľovi. S informáciami o nakladaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní týchto webových stránok sa, prosím, zoznámte v ustanoveniach o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov.

Zabezpečenie dát

Spoločnosť ROTO střešní okna s.r.o. prijala technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili vaše údaje, ktoré spravujeme, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia prispôsobujeme priebežne technologickému pokroku.

Práva dotknutých osôb

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a ako dotknutej osobe vám voči správcovi vzniknú nižšie uvedené práva:

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

Môžete od nás požadovať potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Pokiaľ tak tomu je, máte právo získať prístup k ďalším osobným údajom a informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR.

 • právo na opravu 

Ak sú vaše údaje, ktoré sme od vás získali, nesprávne alebo neúplné, môžete od nás požadovať, aby ste si tieto údaje v súlade s čl. 16 GDPR bez zbytočného odkladu opravili.

 • právo na obmedzenie spracovania

Pri splnení podmienok čl. 18 GDPR môžete naviac za daných okolností požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Po obmedzení môžu byť vaše údaje spracované iba s vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Unie alebo niektorého členského štátu. O tom, že bude obmedzené spracovanie zrušené, vás budeme dopredu informovať.

 • právo na vymazanie

V prípade splnenia dôvodu podľa čl. 17 odst. 1 GDPR môžete požadovať, aby boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ však neexistuje výnimka povinnosti vymazania podľa čl. 17 ods. 3 GDPR.

 • oznamovacia povinnosť ohľadom opravy alebo vymazania osobných údajov, alebo obmedzenie spracovania

V prípade, že ste si voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, sme podľa čl. 19 GDPR voči všetkým príjemcom našich osobných údajov povinní túto skutočnosť akceptovať, s výnimkou prípadu, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Naviac máte právo byť informovaní o príjemcoch. Voči správcovi máte právo byť informovaný o týchto príjemcoch.

 • právo na prenášanie údajov

Ešte máte podľa čl. 20 GDPR právo obdržať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v počítačovo čitateľnom formáte a údaje prezdieľať inému správcovi, aj keby tomu správca, ktoré boli osobné údaje poskytnuté, bránil, pokiaľ boli splnené podmienky čl. 20 odst. 1 písm. a GDPR, alebo dať podnet k tomu, aby sme dali vaše osobné údaje priamo inému správcovi, pokiaľ je to technicky možné a nebudú tak obmedzené práva a slobody ďalších osôb. Toto právo sa neuplatní na spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

 • právo vzniesť námietku

Na základe čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR máte právo vzniesť kedykoľvek voči Roto strešné okná s.r.o. námietku o spracovaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Nabudeme vaše osobné údaje už naďalej spracovávať, pokiaľ však neprevážia závažné oprávnené dôvody pre spracovanie vašich záujmov, práv a slobôd, príp. spracovanie slúži pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov prehlásením činným voči Roto strešné okná s.r.o. Odvolaním súhlasu zostáva nedotknutá zákonnosť spracovania údajov, ktoré boli prevedené na základe udeleného súhlasu až do jeho odvolania.

 • právo podať sťažnosť dozorovaciemu orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ 70837627
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
email: posta@uoou.cz 

Ak sú dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať šťažnosť niektorému dozorujúcemu úradu, najmä v členskom štáte svojho trvalého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, pokiaľ sa domnievate, že spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je porušené toto nariadenia.

Zmeny prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov budeme v rámci ďalšieho vývoja internetu a našej ponuky priebežne upravovať. Zmeny budú oznámené včas na týchto stránkach. Pre získanie aktuálnych informácií ohľadom našich ustanovení o ochrane osobných dát by ste mali tieto stránky pravidelne navštevovať.

Poverená pre ochranu osobných údajov:

Veronika Molnárová
Poverenkyňa pre ochranu osobných údajov
ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10
Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: dataprotectionsdst-cz@rotofrank.com 

Kontaktné údaje správcu:

ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10
Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com
zastoupený jednatelem: Ing. Lubomírem Kodadem

Informácie pre zákazníkov a záujemcov týkajúce sa spracovania ich osobných údajov

Starostlivosť a transparentnosť je základom dôveryhodnej spolupráce s našimi zákazníkmi. Preto vás informujeme o tom, ako spracovávame vaše údaje a ako môžete vnímať svoje práva, ktoré vám podľa obecného nariadenia o ochrane osobných údajov náleží. Ktoré osobné údaje spracovávame a za akým účelom, záleží na príslušnom zmluvnom vzťahu.
 

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Zodpovednou osobou je:

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10
Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com

zastúpený konateľom: Ing. Lubomírem Kodadem


2. Ako sa spojíte s poverencom pre ochranu osobných údajov?

S naším poverencom pre ochranu osobných údajov sa spojíte, ako je uvedené nižšie:

Veronika Molnárová
Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10
Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: dataprotectiondst-cz@rotofrank.com

 

3. Ktoré z vašich osobných údajov využívame?

Pokiaľ máte požiadavku, necháte si od nás vytvoriť ponuku alebo s nami uzatvoríte zmluvu, spracovávame vaše osobné údaje. Naviac spracovaváme vaše osobné údaje aj za účelom splnenia zákonných povinností, ochrany oprávneného záujmu alebo na základe vami udeleného súhlasu.Vždy podľa právneho základu sa jedná o nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • meno, priezvisko,
 • adresa,
 • osobné komunikačné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a číslo faxu),
 • pozícia/funkcia,
 • dátum narodenia,
 • kmeňové údaje zmluvy, najmä číslo zmluvy, trvanie, výpovedná zmluva, druh zmluvy,
 • fakturačné údaje/údaje o obrate,
 • údaje o bonite,
 • platobné údaje/ informácie o účte,
 • informácie k účtu, najmä registrácia a prihlásenie,
 • videozáznamy alebo obrazové záznamy.

 

4. Z akých zdrojov pochádzajú údaje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré získavame priamo od našich kontaktných osôb zákazníkov a záujemcov.

Okrem toho osobné údaje získavame z nasledujúcich miest:

 • informačné inštitúcie,
 • verejne prístupné zdroje: obchodné registre alebo registre združení,
 • ostatné spoločnosti v koncerne.

 

5. Za akým účelom spracovávame vaše údaje a na akom právnom základe?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a českými zákonmi o ochrane osobných údajov, ako aj všetkými ďalšími smerodatnými zákonmi.

5.1 Na základe vami udeleného súhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR)
Pokiaľ ste nám udelili dobrovoľný súhlas so zisťovaním, spracovaním alebo sprostredkovaním osobných údajov, tak tento súhlas tvorí právny základ pre spracovanie týchto údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe vami udeleného súhlasu v nasledujúcich prípadoch:

 • odosielanie e-mailových newsletterov,
 • prieskum trhu (napr. ankety týkajúce sa spokojnosti zákazníkov),
 • marketing a tvorba reklamy zo zákazníckych profilov,
 • zverejnenie referencie zákazníka (meno a obrázok),
 • dátum narodenia na účelom priania a pozdravu spoločnosti,
 • vytvorenie videozáznamu a obrazových záznamov.

5.2 Za účelom plnenia zmluvy (čl. 6 odst. 1 b GDPR)
Vaše osobné údaje používame k vybaveniu zákazky.

V rámci tohto zmluvného vzťahu budeme vaše údaje spracovávať najmä k vykonávaniu nasledujúcich činností:

Zmluvné nadviazanie kontaktu, spracovanie zmluvy, priebežná starostlivosť o zákazníkov, servisné centrum, plnenie nárokov zo záručného plnenia, vybavovanie pohľadávok, vybavovanie ukončenia zmluvy, školení a akcií.

5.3  Za účelom plnenia právnych povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR) alebo vo verejnom záujme (čl. 6 odst. 1 e GDPR)
Ako spoločnosť podliehame rôznym právnym povinnostiam, K splneniu týchto povinností môže byť potrebné spracovanie osobných údajov.

 • kontrolné a ohlasovacie povinnosti
 • prevencia / zabránenie trestným činom

5.4 Na základe oprávneného záujmu (čl. 6 odst. 1 f GDPR)
V určitých prípadoch spracovávame vaše údaje za účelom ochrany oprávneného záujmu nás alebo tretích osôb.

 • priama reklama,
 • opatrenia týkajúce sa bezpečnosti budov a zariadení,
 • video monitoring k ochrane domového práva,
 • konzultácie a výmena údajov s informačnými inštitúciami,
 • zaistenie IT bezpečnosti a prevádzky IT.

 

6. Komu sú postúpené vaše údaje?

Za účelom plnenia našich zmluvných a zákonných povinností sú vaše osobné údaje zdieľané rôznym verejným orgánom, ako aj externým poskytovateľom služieb.

  
Externí poskytovatelia služieb
Za účelom plnenia našich zmluvných a zákonných povinností spolupracujeme s vybranými externými poskytovateľmi služieb:

 • poskytovatelia IT služieb (napr. poskytovatelia služieb v oblasti údržby, poskytovatelia služieb v oblasti hostingu),
 • poskytovatelia služieb pre likvidáciu zložiek údajov,
 • tlačiarenské služby,
 • telekomunikácie,
 • poskytovatelia platobných služieb,
 • poradenstvo a konzultácia,
 • poskytovatelia služieb pre oblasť marketingu alebo odbytu,
 • informačné inštitúcie,
 • zazmluvnení predajcovia,
 • poskytovatelia služieb pre oblasť telefonickej podpory (call centrum),
 • poskytovatelia služieb v oblasti webhostingu,
 • lettershopy,
 • auditori.

Verejné orgány:
Okrem toho môžeme mať povinnosť vaše osobné údaje zdieľať ďalším príjemcom, ako sú úrady, a to za účelom splnenia zákonných oznamovacích povinností.

 

7. Ako dlho sú moje údaje ukladané? 

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné za účelom plnenia našich zákonných a zmluvných povinností.

Pokiaľ už uchovávanie údajov za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností nie je potrebné, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ ich ďalšie spracovanie nie je potrebné pre nasledujúce účely:

 • plnenie povinností uchovávania z hľadiska obchodného a daňového práva. Menovite ide o doby uchovávania vyplývajúcich z obchodného zákonníka alebo daňového úradu. Tieto doby uchovávania sú až 10 rokov.
 • zachovávanie dokladov v rámci zákonných predpisov týkajúcich sa premlčania. Podľa predpisov týkajúcich sa premlčania podľa občianskeho zákonníka môžu tieto premlčacie lehoty v niektorých prípadov trvať až 30 rokov, bežná premlčacia lehota je 3 roky. 

 

8. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním mojich údajov?

Akákoľvek dotknutá osoba má právo na informácie podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR, právo vzniesť námietku vyplývajúcu z čl. 21 GDPR, ako aj právo na prenesenie údajov vyplývajúcich z čl. 20 GDPR. Pri práve na informácie a pri práve na vymazanie platí obmedzenie platnými zákonmi.

8.1 Právo vzniesť námietku
Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti používaniu vašich osobných údajov pre reklamné účely, bez toho aby pritom vznikli iné náklady ako náklady na sprostredkovanie podľa základných taríf.

• Aké právo máte v prípade spracovania údajov z dôvodu vášho oprávneného alebo verejného záujmu?
Podľa čl. 21 odst.1 GDPR máte z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej zvláštnej situácie, právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu príslušných osobných údajov, ktoré vyplývajú z čl. 6 odst. 1 e GDPR (spracovávanie údajov vo verejnom záujme) alebo z čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR (spracovanie údajov za účelom ochrany oprávneného záujmu), čo platí aj pre profilovanie, o ktoré sa opiera tento predpis. V prípade vášho nesúhlasu už vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať, pokiaľ nebudeme musieť preukázať závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ spracovanie neslúži k uplatneniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov.

• Aké právo máte v prípade spracovania údajov za účelom prevádzkovania priamej reklamy?
Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame za účelom prevádzkovania priamej reklamy, tak máte podľa čl. 21 odst.2 GDPR právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby za účelom reklamy akéhokoľvek druhu, čo platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.
V prípade vášho nesúhlasu so spracovávaním za účelom priamej reklamy už nebudeme vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.

8.2 Odvolanie súhlasu
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Majte prosím napamäti, že odvolanie má učinok iba do budúcna.

8.3 Právo na informácie
Môžete požiadať o informáciu, či uchovávame osobné údaje o vašej osobe. Pokiaľ si to prajete,  budeme vám zdieľať o aké údaje sa jedná, za akým účelom ich spracovávame, komu sú tieto údaje zdieľané, ako dlho sú údaje uchovávané a aké ďalšie práva vám vo vzťahu k týmto údajom náležia.

8.4 Ďalšie práva
Okrem toho máte právo na opravu nesprávnych údajov alebo na vymazanie vašich údajov. Pokiaľ neexistuje žiadny dôvod pre ďalšie uchovanie, vaše údaje vymažeme, v opačnom prípade spracovanie obmedzíme. Rovnako môžete požiadať o to, aby sme všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štrukturovanom, bežnom aj počítačovo čitateľnom formáte poskytli buď vám alebo osobe či spoločnosti podľa vášho výberu.

Okrem toho existuje právo na sťažnosť príslušnému dozorovaciemu úradu pre ochranu osobných údajov (čl. 77 GDPR v spojená s 19 spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG)).

8.5 Hájenie vašich práv​​​​​​​
K hájeniu vašich práv sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu alebo na poverenca pre ochranu osobných údajov (dataprotectiondst-cz@rotofrank.com). Vaše dotazy spracujeme obratom, podľa zákonných požiadaviek a zašleme vám, aké opatrenia sme prijali.

 

9. Existuje povinnosť poskytovať vaše osobné údaje?

Pre vstup do obchodného vzťahu nám musíte poskytnúť tie osobné údaje, lebo sú nutné pre plnenie zmluvného vzťahu alebo ktoré musíme nutne zisťovať z dôvodu zákonných požiadaviek. Pokiaľ nám tieto údaje neposkytnete, tak z našej strany nie je možné plnenie a realizácia tohto zmluvného vzťahu.

 

10. Zmeny týchto informácií

Pokiaľ by sa podstatným spôsobom zmenil účel alebo druh a spôsob spracovania vašich osobných údajov, potom tieto informácie včas zaktualizujeme a budeme vás včas informovať o zmenách.

 

autorenew