flag sk Slovak

Právne upozornenie

Zodpovednosť

ROTO strešné okná s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a kvalitu predložených informácií. Akákoľvek zodpovednosť zo strany Roto strešné okná s.r.o. za škody, vzniknuté použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií, resp. vzniknuté použitím chybných a neúplných informácií, je vylúčená. Všetky ponuky sú chápané ako „Invitatio ad offerendum“ (pozvánka na odovzdanie ponuky) tzn. keďže po odovzdaní ponuky musí byť druhou stranou takáto ponuka akceptovaná, aby vznikol právny vzťah medzi jednotlivými stranami. Obsahy cudzích internetových stránok, na ktoré odkazujú priamo alebo nepriamo tieto internetové stránky, sú mimo poľa zodpovednosti spoločnosti ROTO strešné okná s.r.o. Spoločnosť ROTO strešné okná s.r.o. vyhlasuje, že v čase, keď bol vytvorený odkaz k týmto cudzím stránkam, nebol na týchto žiadny neprístupný obsah. Pokiaľ by sa po vytvorení odkazu objavil akýkoľvek neprístupný obsah, spoločnosť ROTO strešné okná s.r.o. sa od takého obsahu výslovne dištancuje. Pokiaľ bude spoločnosť ROTO strešné okná s.r.o. o takej skutočnosti informovaná, bude odkaz na neprístupný obsah okamžite odstránený. To platí aj pre príspevky v diskusných fórach a návštevných knihách, ktoré boli vytvorené spoločnosťou ROTO strešné okná s.r.o.


Autorské práva

Roto strešné okná s.r.o. sa snaží pri použití všetkých svojich publikáciách rešpektovať autorské práva grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, ďalej používať vlastné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, alebo využívať grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez nutnosti licencie. Všetky známky, uvedené v internetovej ponuke a prípadne chránené právami tretích osôb, podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platných zákonov o ochranných známkach a vlastníckemu právu jednotlivých zapísaných vlastníkov. Copyright zverejnených, nami samými vytvorených objektov zostane iba nám ako autorom týchto stránok. Rozmnožovanie alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez nášho výslovného súhlasu.


Užívateľské právo

Užívateľské právo na zverejnené objekty, vytvorené zamestnancami Roto strešné okná s.r.o. alebo objekty právne ošetrené ochrannou známkou zostáva iba spoločnosti Roto strešné okná s.r.o. Rozmnožovanie alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách, nie je povolené bez výslovného súhlasu spoločnosti Roto strešné okná s.r.o.


Právna účinnosť

Toto vylúčenie zodpovednosti je súčasťou našej internetovej ponuky. Pokiaľ by jednotlivé vyhlásenia alebo časti tohto textu už čiastočne alebo úplne nezodpovedali platnej právnej úprave, ostatné časti tohto vyhlásenia zostávajú týmto nedotknuté. Ďalej platia pri uskutočnení právneho obchodu naše obchodné podmienky.

autorenew